Банк қызметтерін ұсыну және банктердің клиенттердің өтініштерін қарау ережелері (07.04.24 бастап).

Банктік қарыз келісім шартының шеңберінде қарыз алушы өз міндеттемесін орындамаған жағдайда қарыз алушының жауапкершілігі және Банктің құқықтары туралы мәліметтер:

тұрақсыздық айыбы төленуі (айыппұлдар, өсімақы);

қарыз Алушының есеп шотындағы ақшаны өндіріп алу;

қарызды сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беру;

сотқа жүгіну және Банктің ішкі құжаттарында қарастырылған мәліметтер.