Hesaplar

Cari hesap işlemleri

Bankada sunulur

 • Banka hesabı açma dilekçesi;
 • Banka hesabı sözleşmesi;
 • İmza ve mühür örneği sirkülerleri.
 • “Müşteriyi tanı” anketi

Banka hesabı açılması için gerekli belgeler

Kazakistan Cumhuriyeti mukimleri sıfatındaki tüzel şahısların banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • 2 adet imza ve mühür örneği sirküleri, noter tasdikli;
 • İstatistik kaydı bulunduğuna ve ilgili kodların tahsis edildiğine dair istatistik organlarından alınan teyit belgesi (istatistik organlarının web sitesinde bu bilgilerin yer almaması durumunda);
 • Devlet Tescil (Yeniden Kayıt) Sertifikası kopyası / Tüzel şahıs devlet tescil (yeniden kayıt) belgesi (müşterinin kaşesi ile tasdikli);
 • Şirket Tüzüğü orijinali / noter tasdikli Tüzük kopyası veya müşterinin standart bir Tüzüğe dayanarak faaliyet gösterdiğine dair belge;
 • İmza ve mühür örneği sirkülerinde belirtilen şahısların yetkilerini teyit eden belgeler;
 • Birinci derece imza yetkisine sahip yöneticilerin tayin edildiğine dair ortaklar (hissedarlar) genel kurul toplantısı tutanağı (kararı);
 • Müşterinin banka hesabı ile ilgili işlemlerin yapılması (banka hesabındaki paraların yönetilmesi) sırasında ödeme belgelerini imzalama yetkisine sahip şahsın (şahısların) kimlik fotokopileri ve tüzel şahıs kurucularının kimlik fotokopileri.

 www.egov.kz elektronik hükümet sitesinde oluşturulan belgeler üzerinde benzersiz (unique) numara bulunmalı.

Kazakistan Cumhuriyeti mukimleri sıfatındaki tüzel şahısların şubelerinin veya temsilciliklerinin banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • 2 adet imza ve mühür örneği sirküleri, noter tasdikli;
 • İstatistik kaydı bulunduğuna ve ilgili kodların tahsis edildiğine dair istatistik organlarından alınan teyit belgesi (istatistik organlarının web sitesinde bu bilgilerin yer almaması durumunda)
 • Şube veya Temsilcilik Yönetmeliğinin noter tasdikli kopyası;
 • Şube veya Temsilcilik Devlet Tescil (Yeniden Kayıt) Sertifikası kopyası / Tüzel şahıs devlet tescil (yeniden kayıt) belgesi (müşterinin kaşesi ile tasdikli);
 • İmza ve mühür örneği sirkülerinde belirtilen şahısların yetkilerini teyit eden belgeler;
 • Müşterinin banka hesabı ile ilgili işlemlerin yapılması (banka hesabındaki paraların yönetilmesi) sırasında ödeme belgelerini imzalama yetkisine sahip şahsın (şahısların) kimlik fotokopileri ve tüzel şahıs kurucularının kimlik fotokopileri;
 • Kazakistan Cumhuriyeti mukimi sıfatındaki tüzel şahıs tarafından Şube veya Temsilciliğin yöneticisi adına düzenlenen vekâletname kopyası;
 • Birinci derece imza yetkisine sahip yöneticilerin tayin edildiğine dair ortaklar (hissedarlar) genel kurul toplantısı tutanağı (kararı);
 • Kamusal ve dini derneklerin şubeleri ve temsilcilikleri için – imza ve mühür örneği sirkülerinde belirtilen şahısların yetkilerini teyit eden belge olarak, kamusal veya dini derneğin Tüzüğünde veya Şube veya Temsilcilik Yönetmeliğinde belirtilen şekilde seçilen (tayin edilen) kamusal veya dini dernek şubesinin veya temsilciliğinin yöneticisinin yetkilerini teyit eden belgelerin noter tasdikli kopyaları.

 www.egov.kz elektronik hükümet sitesinde oluşturulan belgeler üzerinde benzersiz (unique) numara bulunmalı.

Kazakistan Cumhuriyeti mukimleri sıfatındaki özel girişimcilerin banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İmza sirküleri (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneği). İmza sirkülerine özel girişimci ile birlikte (veya onun yerine) başka şahıslar (temsilciler) de dâhil edildiği durumda noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilir.
 • Yetkili organ tarafından verilen devlet tescili (yeniden kayıt) yapıldığını teyit eden belgenin kopyası / elektronik özel girişimci devlet tescil sertifikasının yazdırılmış kopyası, özel girişimcinin kaşesi ile tasdikli (kaşesi varsa);
 • Özel girişimcinin kimlik belgesi;

İmza sirkülerine özel girişimci ile birlikte (veya onun yerine) başka şahıslar (temsilciler) de dâhil edildiği durumda aşağıdaki belgeler de ilave edilir:

 • Bu şahısların kimlik kopyaları;
 • Özel girişimci tarafından düzenlenen noter tasdikli hesap kullanma vekâletnamesi.

Özel noterlerin, özel icra memurlarının ve avukatların banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Kimlik belgesi;
 • Noter/Avukat/Özel İcra Memuru olarak tescil edildiğine dair vergi dairesinden verilen belgenin kopyası;
 • Noter/Avukat/Özel İcra Memuru olarak faaliyet gösterme hakkını veren Devlet Lisansının kopyası;
 • İmza sirküleri (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneği).

Çiftliklerin banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İmza sirkülerinin (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneğinin) 2 adet noter tasdikli kopyası;
 • Yetkili organ tarafından verilen devlet tescili (yeniden kayıt) yapıldığını teyit eden belgenin kopyası;
 • Çiftlik yöneticisinin kimlik belgesi;

İmza sirkülerine çiftlik yöneticisi ile birlikte (veya onun yerine) başka şahıslar (temsilciler) de dâhil edildiği durumda aşağıdaki belgeler de ilave edilir:

 • Bu şahısların kimlik kopyaları;
 • Çiftlik yöneticisi tarafından düzenlenen noter tasdikli hesap kullanma vekâletnamesi.

Kazakistan Cumhuriyeti mukimi olmayan tüzel şahısların banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İmza sirkülerinin (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneğinin) 2 adet noter tasdikli kopyası;
 • Ticaret sicili örneğinin veya mukim olmayan tüzel şahsın kaydını yapan organ, tescil numarası, kayıt tarihi ve yeri hakkında bilgi içeren benzeri belgenin orijinalinin veya noter tasdikli kopyasının devlet diline veya Rusçaya tercüme edilerek tasdik edilmiş ve gerektiğinde Kazakistan Cumhuriyetinin mevzuatına veya Kazakistan Cumhuriyetinin katıldığı uluslar arası sözleşmeye uygun şekilde apostil yaptırılmış hali;
 • Mukim olmayan şahsın vergi mükellefi olarak kayıt edildiğine dair tescil sertifikasının kopyası;
 • İmza ve mühür örneği sirkülerine dâhil edilen kişilerin yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;
 • Birinci derece imza yetkisine sahip yöneticilerin tayin edildiğine dair ortaklar (hissedarlar) genel kurul toplantısı tutanağı (kararı);
 • Müşterinin banka hesabı ile ilgili işlemlerin yapılması (banka hesabındaki paraların yönetilmesi) sırasında ödeme belgelerini imzalama yetkisine sahip şahsın (şahısların) kimlik fotokopileri.

Kazakistan Cumhuriyeti mukimi olmayan tüzel şahısların şubelerinin veya temsilciliklerinin banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İmza sirkülerinin (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneğinin) 2 adet noter tasdikli kopyası;
 • Ticaret sicili örneğinin veya mukim olmayan tüzel şahsın kaydını yapan organ, tescil numarası, kayıt tarihi ve yeri hakkında bilgi içeren benzeri belgenin orijinalinin veya noter tasdikli kopyasının devlet diline veya Rusçaya tercüme edilerek tasdik edilmiş ve gerektiğinde Kazakistan Cumhuriyetinin mevzuatına veya Kazakistan Cumhuriyetinin katıldığı uluslar arası sözleşmeye uygun şekilde apostil yaptırılmış hali;
 • Tescil (yeniden kayıt) yapıldığına dair yetkili organ tarafından verilen belgenin kopyası;
 • İlgili Şube veya Temsilcilik yönetmeliğinin devlet diline ve/veya Rusçaya tercüme edilmiş noter tasdikli kopyası;
 • Kazakistan Cumhuriyeti mukimi olmayan tüzel şahıs tarafından Şube veya Temsilciliğin yöneticisi adına düzenlenen vekâletname kopyası;
 • İmza ve mühür örneği sirkülerine dâhil edilen kişilerin yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;
 • Birinci derece imza yetkisine sahip yöneticilerin tayin edildiğine dair ortaklar (hissedarlar) genel kurul toplantısı tutanağı (kararı);
 • Müşterinin banka hesabı ile ilgili işlemlerin yapılması (banka hesabındaki paraların yönetilmesi) sırasında ödeme belgelerini imzalama yetkisine sahip şahsın (şahısların) kimlik fotokopileri.

Yabancı diplomatik veya konsolosluk temsilciliklerinin banka hesabı açmalara için gerekli belgeler:

 • İmza ve mühür örneği sirkülerinin 2 adet noter tasdikli kopyası İmza sirkülerinin (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneğinin) 2 adet noter tasdikli kopyası;
 • Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından verilen akreditasyonu teyit eden belgenin kopyası;
 • İmza ve mühür örneği sirkülerine dâhil edilen kişilerin yetkilerini teyit eden belgelerin kopyaları;
 • Müşterinin banka hesabı ile ilgili işlemlerin yapılması (banka hesabındaki paraların yönetilmesi) sırasında ödeme belgelerini imzalama yetkisine sahip şahsın (şahısların) kimlik fotokopileri.

Kazakistan Cumhuriyeti mukimi olmayan özel girişimcilerin banka hesabı açmaları için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • İmza sirküleri (ve müşterinin mührü varsa, mühür örneği). İmza sirkülerine özel girişimci ile birlikte (veya onun yerine) başka şahıslar (temsilciler) de dâhil edildiği durumda noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilir.
 • Vergi hizmetleri organı tarafından verilen ve özel girişimci olarak tescil edildiğini teyit eden belgenin kopyası;
 • Özel girişimcinin kimlik belgesi;

İmza sirkülerine özel girişimci ile birlikte (veya onun yerine) başka şahıslar (temsilciler) de dâhil edildiği durumda aşağıdaki belgeler de ilave edilir:

 • Bu şahısların kimlik kopyaları;
 • Özel girişimci tarafından düzenlenen noter tasdikli hesap kullanma vekâletnamesi.

Müşterinin cari hesap üzerinde işlem yapabilmesi için gerekli şartlar:

 • Banka açılmış bir cari hesabının olması;
 • Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde işlem yapılmasına dair ödeme belgesi (talimat) (ödeme emri, döviz havale dilekçesi, döviz alım-satım dilekçesi, vb.);
 • Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına göre kambiyo işlemi sayılan ödemelerin ve havalelerin yapıldığı durumlarda Kazakistan Cumhuriyeti kambiyo mevzuatında belirtilen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur.

Bankada açılan cari hesaplar ile aşağıda belirtilen işlemleri yapabilirsiniz:

 • Banka içi para transferleri veya başka bankalara havaleler (Tenge ve yabancı para cinsi üzerinden);
 • Alınan ve satılan malların, ekipmanların, ürünlerin, yapılan iş ve hizmetlerin ödemeleri;
 • Emeklilik fonlarına emeklilik kesintilerin yapılması;
 • Sosyal sigortalar kurumuna zorunlu sosyal kesintilerin ödenmesi;
 • Vergiler ve diğer zorunlu bütçe ödemelerinin yapılması;
 • Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olmayan başka amaçlı ödemelerin yapılması;
 • Gayri nakdi yabancı döviz konvertasyonu (alımı-satımı);
 • Nakit para işlemleri (cari hesaba para yatırma ve cari hesaptan para çekme).

Hizmet ücretleri

Cari hesap işlemleri için Banka tarifelerinde belirtilen komisyon ücretleri tahsil edilir.